• ചിത്രാഞ്ജലി ഫിലിം സിറ്റി പദ്ധതി & തിയേറ്റർ സംരംഭങ്ങളിൽ ആശയം അവതരണം

 • ചിത്രാഞ്ജലി ഫിലിം സിറ്റി പദ്ധതി & തിയേറ്റർ സംരംഭങ്ങളിൽ ആശയം അവതരണം

 • ചിത്രാഞ്ജലി ഫിലിം സിറ്റി പദ്ധതി & തിയേറ്റർ സംരംഭങ്ങളിൽ ആശയം അവതരണം

 • ചിത്രാഞ്ജലി ഫിലിം സിറ്റി പദ്ധതി & തിയേറ്റർ സംരംഭങ്ങളിൽ ആശയം അവതരണം

 • ചിത്രാഞ്ജലി ഫിലിം സിറ്റി പദ്ധതി & തിയേറ്റർ സംരംഭങ്ങളിൽ ആശയം അവതരണം

 • ചിത്രാഞ്ജലി ഫിലിം സിറ്റി പദ്ധതി & തിയേറ്റർ സംരംഭങ്ങളിൽ ആശയം അവതരണം

 • ചിത്രാഞ്ജലി ഫിലിം സിറ്റി പദ്ധതി & തിയേറ്റർ സംരംഭങ്ങളിൽ ആശയം അവതരണം

 • ചിത്രാഞ്ജലി ഫിലിം സിറ്റി പദ്ധതി & തിയേറ്റർ സംരംഭങ്ങളിൽ ആശയം അവതരണം

 • ചിത്രാഞ്ജലി ഫിലിം സിറ്റി പദ്ധതി & തിയേറ്റർ സംരംഭങ്ങളിൽ ആശയം അവതരണം

 • Alappuzha Theatre

 • Alappuzha Theatre

 • Alappuzha Theatre

 • Alappuzha Theatre

 • Chithranjali Studio

 • Chithranjali Studio

കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെ എസ് എഫ് ഡി സി), മലയാള സിനിമ ഉത്പാദനം പ്രൊമോഷൻ സുഗമമാക്കുന്ന പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1975 ലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് .

KSFDC was formed with a purpose of moving the Malayalam film industry to Kerala.

KSFDC was the organizers of the International Film Festival of Kerala until after which the management of IFFK was handed over to the Kerala State Chalachitra Academy in 1998.

 • Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

ബഹു. സിനിമ മന്ത്രി

Shri. A.K.BALAN
Room No: 118,1st Floor,
North Block
Govt. Secretariat, Trivandrum-695001


ഡയറക്ടർ ബോർഡ്

CHAIRMAN
Shri. LENIN RAJENDRAN

Chalachitra Kalabhavan
Vazhuthacaud, Trivandrum 695014
Phone :2321846, 2325325,2321586

MANAGING DIRECTOR
Smt. DEEPA D NAIR
Chalachitra Kalabhavan
Vazhuthacaud, Trivandrum 695014
Phone 2325325,2321586

 • May, 17   2017

  1. Expression of Interests (EOI) are invited from competent service providers in line for the installation of digital projection system in the Twin Cinema theatres at North Paravur.

 • May, 17   2017

  2. Sealed quotations are invited from OEM/authorized dealers for the supply and installation of 15 HP Horizontal Multistage Pump Set at Chitranjali Studio, Thiruvallam, Thiruvananthapuram.

 • April, 27   2017

  3. Sealed quotations are invited for supply of Accessories for Baselight assist in the DI suit at Chitranjali Studio, Thiruvallam, Thiruvananthapuram. 

 • April, 07   2017

  4. Sealed quotations are invited from OEM/authorized dealers for the supply and installation of 5.5 TR Ductable Split A.C at Chitranjali Studio,Thiruvananthapuram 

 • GO(Rt)No.441/2014 /CAD, Dated 30.09.2014 

  Government are pleased to nominate Smt. Deepa.D.Nair, Managing Director, Kerala State Film Development Corporation as Nodal Officer for the implementation of ' Single Window Clearance Mechanism' for shooting films in India.
 • GO(Rt)No.73/2016/CAD,Dated 20.02.2016 

  Government are pleased to nominate Smt. Deepa. D. Nair Managing Director,Kerala State Film Development Corporation as Nodal Officer for providing necessary informations regarding shooting permissions and facilities available for shooting in Kerala.

ഏകജാലക ക്ലിയറൻസ് സംവിധാനം

KSFDC has been designated by the Govt. of Kerala to operate a "single window clearance mechanism" for facilitating shootings of films in Kerala. KSFDC will make available shooting permits to the producers on prior application at ai! Government buildings, public spaces owned by Government/local bodies.

ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ

All facilities for film and video production under one roof

Chitranjali Studio, a unit of Kerala State Film Development Corporation Ltd was established in 1980 at Thiruvallam, about 7 kms from the city of Thiruvananthapuram.

It has developed and diversified over years, keeping pace with the growth of the film industry and in tune with the artistic needs of the media.